– COMMITTEE –

Past Chapter Chair: Zhichun Mu

Chapter Chair: Wei He

Chapter Vice Chair: Zhijun Li, Kaixiang Peng

Chapter Treasurer: Qiang Fu

Chapter Secretary General: Xinbo Yu

 

– PAST CHAPTER CHAIR –

Zhichun Mu

University of Science & Technology Beijing, China

Email: mu@ies.ustb.edu.cn

 

 

 

– CHAPTER CHAIR –

Wei He

University of Science & Technology Beijing, China

Email: weihe@ieee.org

 

 

– CHAPTER VICE CHAIR –

Zhijun Li

University of Science & Technology of China, China

Email: zjli@ieee.org

 

 

 

Kaixiang Peng

University of Science & Technology Beijing, China

Email: kaixiang@ustb.edu.cn

 

 

– CHAPTER TREASURER –

Qiang Fu

University of Science & Technology Beijing, China

Email: fq_vision@126.com

 

 

– CHAPTER SECRETARY GENERAL –

Xinbo Yu

University of Science & Technology Beijing, China

Email: yuxinbo17@ustb.edu.cn